Na temelju članka 13. i 18. Zakona o udrugama («Narodne novine» broj 74/14), Skupština Pčelarske udruge "ZLATNA DOLINA" Požega, na sjednici održanoj dana 31 .siječnja 2015. godine, donijela je

STATUT

Pčelarske udruge ”ZLATNA DOLINA” Požega

I OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; o ciljevima,

te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada; o članstvu i članarini; pravima i obavezama članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine, prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja, te sva druga pitanja značajna za rad Pčelarske udruge 'ZLATNA DOLINA" Požega (u daljnjem tekstu Udruga).

Il NAZIV I SJEDIŠTE UDRUGE

Članak 2.

Naziv udruge je: Pčelarska udruga 'Zlatna dolina" Požega

Skraćeni naziv udruge je: PU 'ZLATNA DOLINA” Požega Sjedište udruge je: Ante Starčevića 134, 34000 Požega

Članak 3.

Pčelarska udruga 'ZLATNA DOLINA" Požega je registrirana u Uredu državne uprave Požeško-slavonske županije. Pčelarska udruga "ZLATNA DOLINA” Požega je neprofitna pravna osoba.

Područje djelovanja udruge je gospodarstvo, poljoprivreda i pčelarstvo.

Članak 4.

Udruga ima pečat.

Pečat Udruge je okruglog oblika promjera 35mm u koji je upisan puni naziv Udruge, a u sredini je nacrtana pčela.

Članak 5.

Udrugu zastupa Predsjednik i Tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

III CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 6.

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapredenja pčelarstva.

Ciljana skupina prema kojoj udruga djeluje je: građani, opća populacija.

Članak 7. Djelatnosti Udruge su:

planiranje rada Udruge i aktivno učešće na unapredenju pčelarstva Republike Hrvatske

informiranje javnosti o rezultatima i aktivnostima Udruge,

razvijanje programa međunarodne suradnje, te uključivanje u rad domaćih i međunarodnih stručnih i znanstvenih institucija iz područja pčelarstva,

izdavanje knjiga i časopisa iz područja svoje djelatnosti,

jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.

Udruga može radi ostvarivanja ciljeva i zadaća utvrđenih ovim Statutom, u skladu sa Zakonom, osnovati trgovačko društvo za obavljanje gospodarske djelatnosti o čemu odlučuje Skupština.

Članak 8.

Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, kako slijedi:

pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događanjima, pisanim i usmenim izvješćima, na posebnim skupovima udruge ili na drugi prikladan način, te

javnim priopćavanjem putem web stranice ili drugih oblika javnog obraćanja.

IV ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 9.

Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba.

Članovi udruge mogu biti i maloljetne osobe i punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova, uz ovjerenu pisanu suglasnost zakonskog skrbnika ili zastupnika.

Članak 10.

Udruga vodi popis članova.

Popis članova može se voditi u elektroničkom obliku ili na drugi prikladan način (u papirnatom obliku matične knjige).

Popis članova obavezno mora sadržavati podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenje, datumu pristupanja udruzi, te datumu prestanka članstva u udruzi.

Popis članova Udruge vodi Tajnik udruge.

Član Udruge postaje se upisom u popis članova Udruge, aktivnim članom Udruge postaje se plaćanjem članarine Udruzi za tekuću kalendarsku godinu.

Članak 11.

Skupština udruge određuje godišnji iznos članarine.

Prijedlog visine iznosa godišnje članarine daje Upravni odbor na temelju plana rada za tekuću kalendarsku godinu.

Članarina može biti:

Članarina Udruzi, bez članarine HPS-u, Članarina Udruzi i članarina HPS-u.

Članak 12. Prava i obveze članova su: plaćanje članarine sudjelovanje u aktivnostima Udruge, sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge, čuvanje i podizanje ugleda Udruge, čuvanje materijalnih dobara Udruge i izvršenje preuzetih obveza koje proizlaze iz sudjelovanja u radu Udruge.

Članak 13. Članstvo u Udruzi prestaje:

dragovoljnim istupom,

neplaćanjem članarine Udruzi,

isključenjem.

član se briše iz Popisa aktivnih članova bez posebne odluke ukoliko do dana 15. veljače ne plati članarinu Udruzi za tekuću godinu. Članstvo se može aktivirati i naknadno uplatom društvene članarine Udruge.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 14.

Udruga se može učlaniti u Hrvatski pčelarski savez (HPS), međunarodne udruge te druga udruženja i pravna tijela u cilju promicanja, razvitka i unapredenja pčelarstva.

Odluku o učlanjenju Udruge u druga udruženja i pravna tijela donosi Skupština.

IV USTROJSTVO I UPRAVLJANJE POSLOVIMA UDRUGE

Članak 15.

Članovi upravljaju udrugom neposredno ili putem svojih predstavnika, davanjem inicijative za razmatranje određenih pitanja u Skupštini i tijelima udruge te na druge načine utvrđene ovim Statutom.

Tijela Udruge su:

Skupština,

Upravni odbor

Predsjednik Nadzorni odbor

Tajnik

Likvidator

SKUPŠTINA

Članak 16.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.

Skupštinu čine svi trenutno aktivni članovi Udruge na način da svaki član Udruge

ima pravo na jedan glas u Skupštini. Aktivnim članom udruge postaje se plaćanjem članarine Pčelarskoj udruzi 'Zlatna dolina” u tekućoj kalendarskoj godini.

Članak 17.

Skupština može biti redovita, izborna, izvanredna i svečana. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Sjednicu Skupštine saziva predsjednik udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 aktivnih članova udruge.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanje sjednice).

U slučaju nedostatka kvoruma (natpolovične većine aktivnih članova) daljnji tijek sjednice Skupštine odgađa se za trideset (30) minuta.

Odgođena sjednica može nastaviti s radom ako je prisutno najmanje jedna trećina (1/3) svih aktivnih članova, a odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.

U slučaju nedostatka kvoruma sjednica se odgađa za osam dana.

Skupština donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno.

U slučaju isteka mandata Skupštinu saziva 1/3 članova udruge.

Članak 18.

Skupštini predsjedava predsjednik Udruge. U odsutnosti predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 19.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih aktivnih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih aktivnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina. Zapisnik potpisuje osoba koja je predsjedavala Skupštinom u ime Skupštine i zapisničar.

Članak 20. Skupština Udruge:

donosi i mijenja Statut Udruge, utvrđuje politiku razvitka Udruge, usvaja plan rada i financijski plan na prijedlog Upravnog odbora za tekuću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu. Ukoliko Skupština ne usvoji plan rada, financijski plan i izvješće o radu za prethodnu godinu, Skupština nije dala povjerenje predsjedniku te se provodi novi izbor predsjednika i Upravnog odbora. donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge, bira i razrješuje dužnosti predsjednika Udruge na mandat od četiri godine daje smjernice za rad Udruge, odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge, odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga odlučuje o prestanku rada Udruge te statusne promjene pripajanja, spajanja i podjele udruge.

obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

UPRAVNI ODBOR

Članak 21.

Upravni odbor je izvršno i upravno tijelo udruge koje između zasjedanja Skupštine upravlja poslovima udruge.

Članovi Upravnog odbora imaju jednaka prava, dužnosti i odgovornosti.

Upravni odbor ima devet (9) članova uključujući predsjednika i tajnika.

Upravnim odborom predsjedava predsjednik Udruge.

Članove Upravnog odbora bira Skupština na prijedlog predsjednika. Mandat članova Upravnog odbora je četiri godine. Članovi Upravnog odbora moraju biti aktivni članovi Udruge.

Predsjednik je član Upravnog odbora po položaju.

Upravni odbor imenuje i opoziva likvidatora udruge.

Članak 22.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi, a saziva ih predsjednik Udruge.

Članak 23.

Poziv za sjednicu Upravnog odbora s prijedlogom dnevnog reda dostavlja se članovima u pravilu najmanje tri (3) dana prije održavanja sjednice.

Sjednica se može sazvati i u kraćim rokovima.

Sjednica se može održati i putem video linka ili telefonski.

U slučaju hitnosti može se zatražiti mišljenje članova Upravnog odbora elektronskom poštom. Na temelju dobivenih odgovora i mišljenja sastaviti će se Zapisnik i donesti zaključak koji se ovjerava na sljedećoj sjednici Upravnog odbora.

Članak 24.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika udruge, sjednicu Upravnog odbora saziva tajnik ili član Upravnog odbora kojeg ovlasti predsjednik.

Predsjednik, tajnik ili ovlaštena osoba saziva sjednicu Upravnog odbora na zahtjev:

1. Nadzornog odbora udruge

2. Najmanje pet (5) člana Upravnog odbora

3. Najmanje jedne petine (1/5) svih aktivnih članova udruge

Članak 25.

Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ako je sjednici prisutno više od polovine njegovih članova.

Upravni odbor odlučuje natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova. Upravni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

Članak 26.

Upravni odbor ili članovi upravnog odbora opozivaju se na način i po postupku po kojem su izabrani.

Prijedlog za opoziv pojedinog člana Upravnog odbora može podnjeti svaki član Upravnog odbora ili najmanje pet (5) aktivnih članova Udruge, odnosno predsjednik.

U slučaju prestanka mandata predsjednika prije roka na koji je izabran, mandat prestaje i svim članovima Upravnog odbora s danom održavanja sjednice Skupštine na kojoj se bira novi predsjednik.

U slučaju iz prethodnog stavka, naredna sjednica Skupštine mora biti održana u roku od trideset (30) dana od prestanka mandata predsjednika udruge i članova Upravnog odbora udruge.

Članak 27. Upravni odbor:

utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata što ih donosi Skupština priprema materijale o kojima će odlučivati Skupština imenuje ili razrješava tajnika udruge

imenuje i razrješava dužnosti povjerenika u HPS-u organizira rad i djelovanje udruge između dviju sjednica Skupštine provodi ili osigurava provođenje odluka Skupštine udruge donosi akte kojima se osigurava uredno poslovanje udruge i izvršavanje programa udruge utvrđuje i donosi prijedlog financijskog plana i završnog računa udruge izvršava financijski plan udruge i u okviru financijskog plana odlučuje o rasporedu i dinamici korištenja sredstava upravlja pokretnim i nepokretnim stvarima Udruge donosi odluku o uporabi i zaštiti znakovlja Udruge imenuje predsjednike i članove stalnih i povremenih radnih tijela udruge, obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, drugim aktom Udruge ili koje mu povjeri Skupština određuje namjenu i kontrolira utrošak sredstava ostvarenih gospodarskim ili drugim djelatnostima

PREDSJEDNIK

Članak 28.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.

Predsjednika Udruge bira Skupštine Udruge na mandat od četiri godine. Za Predsjednika Udruge ne može biti birana ista osoba više od dva puta uzastopno.

Članak 29. Predsjednik:

zastupa Udrugu, saziva Skupštinu udruge, rukovodi radom Udruge, utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje, utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada, brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge, upravlja imovinom Udruge, podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini Udruge, imenuje povjerenstva i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke, brine se o upoznavanju javnosti s radom Udruge, nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge, donosi odluku o isključenju člana iz Udruge, obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Članak 30.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje tajnik.

TAJNIK

Članak 31.

Tajnika udruge bira i imenuje Upravni odbor na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.

Tajnik Udruge vodi popis članova udruge te priprema zapisnike sa sjednica.

Članak 32.

Za svoj rad Tajnik odgovara Skupštini; Upravnom odboru i predsjedniku udruge.

Članak 33.

Tajnik može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je izabran ako je svojim radom povrijedio Ustav, zakone, Statut i druge akte udruge, zbog čega nastanu štetne posljedice za udrugu, ako neosnovano odbija izvršavati odluke Skupštine, Upravnog odbora, Predsjednika udruge, te zbog nezakonitog rada i zloupotrebe dužnosti.

O razrješenju tajnika odlučuje Upravni odbor.

Inicijativu za razrješenje mogu dati Predsjednik udruge, Upravni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje pet (5) aktivnih članova Udruge.

Tajnik može biti razriješen i na svoj vlastiti pisani zahtjev.

Članak 34.

Tajnik sudjeluje u radu Skupštine, Upravnog odbora i drugih tijela. Tajnik ima pravo glasa kao i drugi aktivni član Udruge.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti tajnika, zamjenjuje ga osoba koju odredi Upravni odbor.

Članak 35. Tajnik:

zastupa udrugu i obavlja stručne poslove za udrugu brine i poduzima mjere za ostvarenje utvrđenog plana i programa rada udruge brine za zakonitost rada i ispunjavanje zakonom, ugovorom ili na drugi način preuzetih obveza udruge pomaže u radu predsjedniku Udruge, predsjednicima radnih tijela i povjereniku u HPS-u odgovara za pravodobnu pripremu sjednica Skupštine, Upravnog odbora i drugih tijela brine o javnosti rada udruge, poslovima informiranja usko surađuje sa članovima udruge brine i organizira djelotvoran rad udruge na obavljanju djelatnosti rada udruge

brine o izvršenju programa rada udruge, pravovremenom izvršavanju odluka i zaključaka Skupštine i Uspravnog odbora brine o izvršenju financijskog plana Skupštine i Upravnog odbora udruge vodi računa da predsjednik i članovi Upravnog odbora budu točno i pravovremeno upoznati sa svim pitanjima i problemima u nadležnosti i od interesa udruge obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Skupštine, Upravnog odbora, ili predsjednika udruge

NADZORNI ODBOR

Članak 36.

Nadzor nad radom udruge vrše članovi udruge.

Nadzor rada, odnosno poslovanja udruge vrši Nadzorni odbor udruge.

Nadzorni odbor ima tri (3) člana.

Članovi Nadzornog odbora su izabrani na mandat od četiri (4) godine, a mandat se može ponoviti.

Mandat članova Nadzornog odbora prestaje razrješenjem na Skupštini udruge. Za članove Nadzornog odbora ne mogu biti izabrani predsjednik niti članovi Upravnog odbora.

Članovi Nadzornog odbora međusobno biraju predsjednika.

Članak 37. Nadzorni odbor:

kontrolira provođenje zakonitost u radu i poslovanju udruge nadzire izvršavanje zakonskih, ugovorenih i drugih obveza kontrolira i analizira ostvarivanje utvrđene financijske politike i financijskog plana svojim nalazima upoznaje predsjednika, Upravni odbor i Skupštinu podnosi Skupštini izvješće o svom radu i nalazima saziva Skupštinu udruge odlukom većine svojih članova ako je predsjedniku istekao mandat i kada predsjednik iz drugih razloga nije u mogućnosti sazvati sjednicu Skupštine obavlja sve one druge poslove koje mu Skupština svojom odlukom stavi u nadležnost

V LIKVIDATOR

Članak 38.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju imenuje i opoziva Upravni odbor udruge i koja je kao likvidator upisana u registar udruga.

Članak 39. Likvidator ne mora biti član udruge.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka i brisanja udruge iz registra.

Članak 40.

Mandat likvidatora traje do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga, odnosno do njegova opoziva od strane Skupštine udruge.

Nad udrugom se može provesti i skraćeni postupak prestanka udruge u kom slučaju se ne provodi likvidacija, sve sukladno odredbama članka 51. Zakona o udrugama.

Članak 41.

Za svoj rad Likvidator može primiti i određenu naknadu o čemu Skupština donosi svoju odluku, na temelju koje se putem ugovora detaljnije određuju međusobna prava i obveze likvidatora i udruge sukladno Zakonu o udrugama.

Članak 42.

Prestankom postojanja udruge imovina se nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog postupka, sudskih i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju slične ili iste statutarne ciljeve, a na osnovi odluke skupštine sukladno statutu Udruge.

Udruga nema pravo dijeliti imovinu svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenim ili s njima povezanim osobama.

VI RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 43.

Ukoliko između članova udruge dođe do spora koji je vezan uz djelovanje udruge, članovi će taj spor nastojati riješiti sporazumno, a ako u tome ne uspiju mogu rješavanje spora povjeriti ad hoc imenovanom povjerenstvu za mirenje ili vanjskom miritelju, po uvjetom da se radi o pravima članova kojima oni mogu slobodno raspolagati.

Članak 44.

Sukobom interesa u udruzi smatra se situacija kada članovi udruge, članovi upravnih ili izvršnih tijela u obavljanju svojih dužnosti u udruzi dođu u situaciju da svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogoduju sebi ili sebi bliskim osobama, a nauštrb interesa drugih članova udruge. O svakom sukobu interesa odlučuje se pojedinačno.

Članak 45.

Odlučivanje iz prethodna dva članka provodi se u prvom stupnju u povremenim radnim tijelima (povjerenstvima) koje osniva Upravni odbor u skladu sa člankom

27. ovog Statuta.

U drugom stupnju odlučuje u okviru svojih nadležnosti Skupština udruge.

VII IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 46. Imovinu udruge čine: novčana sredstva, pokretne stvari, nekretnine, te druga imovinska prava.

Članak 47. Udruga stječe imovinu od: članarine, dobrovoljnih priloga i darova, dotacije iz proračuna, te iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 48.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VIII PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 49.

Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja temeljem Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

Statut Udruge kao i druge akte koje donosi Skupština, donose se natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Izmjene i dopune ovog Statuta vrše se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.

Članak 51.

Opći akti udruge uskladiti će se s odredbama ovog Statuta u roku od jedne (1) godine od njegovog stupanja na snagu.

Članak 52.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge. Tumačenje drugih akata daje Predsjednik Udruge.

Članak 53.

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se od dana ovjere u nadležnom uredu Državne uprave. Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje važiti statut donesen na sjednici skupštine udruge od Il.siječnja 1998. godine.

U Požegi, 31. siječnja 2015.