Tjedan 13. 03 - 23. 03 /24

Ovdje će biti objavljeni grafikoni sa tri Microel vage, sa tri lokacije.