PRODULJENJE ROKA ZA PRIJAVU POTICAJA ZBOG PANDEMIJE

PRODULJENJE ROKA ZA PRIJAVU POTICAJA ZBOG PANDEMIJE

U Narodnim novinama broj 53/2020 objavljen je Pravilnik o dopuni

Pravilnika za provedbu mjera NPP-a za razdoblje 2020. - 2022. godine.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_53_1067.html

Predmetne se dopune odnose na utvrđenje rokova za dopunu zahtjeva i

dokumentaciji Agenciji za plaćanje, a za sufinanciranje mjera

predviđenih NPP-om.